آموزش مباحث و تکنیک های ژنتیک مولکولی

سنتز cDNA|آموزش PCR|نحوه بافر سازی و محلول سازی و...

آزمایشگاه ژنیران میزبان شما در دوره های کارآموزی ژنتیک مولکولی می باشد:

(این دوره در ششم اسفند ۹۷ و ۱۸ فروردین ۹۸ به صورت ۲۰جلسه ای برگزار می شود )

 

لطفا به پوستر زیر توجه فرمایید.

کارآموزی ژنتیک مولکولی

 

 

سرفصل های کارآموزی ژنتیک مولکولی:

 • آشنایی با اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه

 • نحوه بافر سازی و محلول سازی

 • آشنایی و کار با تجهیزات آزمایشگاه مولکولی

 • آموزش استخراج اسیدهای نوکلئیک ( DNA و RNA)

 • روشهای سنجش غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک

 • آموزش طراحی پرایمر

 • آموزش PCR

 • PCR- RFLP

 • روشهای الکتروفورز محصول PCR (آگارز و آکریل آمید)

 • سنتز cDNA

 • RT-PCR کیفی

 • Real-time PCR و آنالیز داده ها

 • DNA Sequencing

 

همچنین ژنیران برگزار کننده کارگاه های کوتاه مدت با هزینه کم در زمینه ژنتیک مولکولی می باشد.