میکروبیولوژی پیشرفته( شروع مجدد دوره : پنجم اسفند ۹۷)

کشت باکتری | میکروبیولوژی آب و خاک | کشت در محیط های افتراقی و...

آزماشگاه ژنیران برگزار کننده دوره های کارآموزی میکروبیولوژی عمومی و پیشرفته می باشد.

کارآموزی میکروبیولوژی

 

سرفصل های دروه های کارآموزی میکروبیولوژی ژنیران عبارتند از:

 

 

عمومی:(شروع مجدد دوره ۲ اردیبهشت ۹۸)

 • اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی

 • آشنایی با وسایل و ابزار کار آزمایشگاه میکروبیولوژی

 • استریلیزاسیون در آزمایشگاه

 • انواع و تقسیم بندی محیط های کشت باکتریایی

 • آماده سازی و استریل کردن محیط های کشت میکروبی

 • کشت باکتری

 • رنگ آمیزی گرم و رنگ آمیزی کپسول و اسپور باکتر ها

 • کشت و جداسازی باکتری های گرم مثبت

 • انجام تست کاتالاز

 • انجام تست کواگولاز

 • انجام تست های همولیز

 • دیسک گذاری

 • کشت در محیط های افتراقی باکتری های گرم مثبت

پیشرفته( شروع مجدد دوره : پنجم اسفند ۹۷)

 • محیط سازی و کشت باکتریهای گروه انتروباکتریاسه

 • انجام تست ها ی oxidase ، IMVic, SIM, TSI, Urease

 • میکروبیولوژی آب و خاک

 • MIC Technique

 • Biofilm technique studies

 • bacterial efflux pump studies

همچنین ژنیران برگزار کننده کارگاه های کوتاه مدت با هزینه کم در زمینه میکروبیولوژی می باشد.