آشنایی با دستگاه pH متر

pH متر

 

pH متر یا پی اچ متر وسیله ای است که توسط آن میزان pH یک محلول مشخص می شود. میزان pH نشان دهنده اسیدی یا بازی بودن یک ترکیب است. بازه‌ی pH در محلول آب بین 0 الی 14 می باشد که این بازه به دلیل خاصیت آب بوده و در دمای 25 درجه تعریف می شود. بازه‌ی بین 0 الی 7 اسیدی، pH 7 خنثی و بازه‌ی بین 7 الی 14 بازی می باشد. دستگاه pH متر میزان پروتون های آزاد شده در محیط را می سنجد که هرچقدر H+ بیشتری در محیط باشد، محیط اسیدی تر خواهد بود. دستگاه pH متر هر چندوقت یکبار باید توسط بافر های مخصوص کالیبره شود تا دقت عملکرد آن کاهش پیدا نکند. دیدگاه های مختلفی در رابطه با اسید و باز ها وجود دارند. آرنیوس اشاره داشته که اسید ترکیبی است که درون حلال از خود پروتون آزاد تولید کند و باز ترکیبی است که درون حلال از خود هیدروکسیل آزاد رها کند. این نوع دیدگاه تنها در صورتی درست است که حلال فقط آب باشد. اما دیدگاه علمی تری توسط لوری-برونستد ارائه شده که بیان می کند اسید ترکیبی است که بتواند از خود پروتون آزاد در محیط آزاد کرده و به مولکول دیگر بدهد همچنین باز ترکیبی است که بتواند پروتون از محیط و از ترکیبات دیگر بپذیرد.
امروزه دستگاه های pH متر علاوه بر سنجش میزان pH میزان رسانایی محلول و دما را می سنجند. همچنین بسته به نیاز دستگاه های pH متر می توانند قابلیت های دیگری برای سنجش شاخصه های مختلف یک محلول داشته باشند.