اصول مهندسی ژنتیک و آشنایی با مباحث کلونینگ

کلونینگ چیست؟

کلونينگ فرآيندي است که طي آن توالي مشخصي از ژنوم را جداسازي مي‌کنند و با ادغام آن در یک DNA هدف، نسخه‌هاي يکساني از ژنوم را در محيط طبيعي ( سلول يا بافت زنده ) تکثیر می نمایند. هدف از ژن کلونينگ فراهم کردن نسخه‌هاي متعدد از يک ژن منفرد است که در حوزه‌هاي مختلف تحقيقاتي مورد استفاده است. به علاوه داراي کاربردهاي پزشکي از قبيل ژن درماني و کاربردهاي صنعتي و پزشکی نظير توليد مقدار زيادي از يک پروتئين مي‌باشد.

کلونینگ یک ژن شامل مراحل زیر است :

1 – جدا کردن قطعه ژنی مد نظر از بقیه ژنها

2 – انتخاب وکتور مناسب

3 – اینتگره کردن ژن با وکتور و تشکیل پلاسمید کامل ( DNA Recambinant )

4 – انتقال پلاسمید به سلول میزبان    ( Transformation)

5 – تکثیر (Replication ) و انتقال پلاسمید حاوی ژن از سلول مادر به سلولهای دختری

6 –رونویسی (Transcription  )

7 – ساخت پروتئین در فرایند ترجمه (Translation )