خدمات آزمایشگاه حیوانات ژنیران

آزمایشگاه ژنیران به جهت تسریع امور پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران، با بهره گیری از امکانات کافی در زمینه حیوانات مدل آزمایشگاهی خدمات زیر را ارائه می کند:

نگهداری، پرورش و تکثیر موش، رت و خرگوش

تزریقات و خونگیری

جراحی حیوانات

تولید انواع مدل های حیوانی بیمار به روش های مختلف جراحی و غیرجراحی

القاء کلستاز، التهاب سیستمیک، دیابت، سکته قلبی و …

تومور زایی در موش و رت

استخراج CSF از حیوانات تازه متولد شده و بالغ

جراحی استریوتاکسیک مغز، القاء بیماری های شناختی و کانول گذاری

گزارش گیری الکتروفیزیولوژیک از مغز موش و رت

انواع بافت های حیوانی بیمار و سالم

رنگ آمیزی هیستولوژیک بافت و IHC In Vitro Fertilization and Embryo Transfer