توالی DNA دو رشته ای یاید توسط روش های حذف کننده دو رشته، به توالی تک رشته ای تبدیل شود. مخلوط مورد نظر را که حاوی DNA تک رشته ای، DNA پلیمراز و چهار دی اکسی ریبونوکلئاز A،T،G وC و پرایمر تک رشته ای است آماده می کنیم. پرایمر دارای توالی نوکلئوتیدی است که با انتهای DNA تک رشته ای مکمل می شود و باعث می شود DNA پلیمراز بتواند به DNA تک رشته ای چسبیده و همانند سازی را شروع کند. مقدار برابر از این محلول را در چهار تیوب متفاوت می ریزیم و به هر کدام نوع متفاوتی از دی اکسی ریبو نوکلئوتید نشان دار اضافه می کنیم.
زمانی که این دی اکسی ریبو نوکلئوتید ها به رشته در حال پیشرفت اضافه می شوند ،همانندسازی ادامه پیدا می کند ولی زمانی که دی اکسی ریبو نوکلئوتید نشان دار شده وارد رشته شوند،همانند سازی متوقف می شود. محتویات تیوب های واکنش را در چهار چاهک از ژل الکتروفورز لود می کنیم تا الیگونوکلئوتید سنتز شده بر اساس سایز و نوع نوکلئوتید جدا شوند. کوچک ترین اولیگونوکلئوتید به پایین ترین مکان در ژل می رود. برای بررسی توالی مورد نظر ، از پایین ژل شروع به خواندن کرده و بر اساس رنگ آخرین باز ریبو نوکلئوتید نشان دار، توالی DNA را تعیین می کنیم.