آنالیز دیتاهای الایزا

  • روش کمی: داده های الایزا را می توان با یک منحنی استاندارد تفسیر کرد. محور X این منحنی نشان دهنده غلظت و محورY آن نشان دهنده OD می باشد. یک سریال رقتی از یک نمونه شناخته شده آنتی ژن خالص را تهیه کرده و از آن به منظور محاسبه دقیق غلظت نمونه های ناشناخته استفاده کرد. بر اساس این نمودار با داشتن ODنمونه ها می توان غلظت آن ها را تعیین کرد.
آنالیز دیتاهای الایزا
آنالیز دیتاهای الایزا
  • روش کیفی: همچنین می توان از الایزا برای بررسی حضور یا عدم حضور یک آنتی ژن خاص در نمونه بهره برد .
    • نیمه کمی: از الیزا می توان برای مقایسه سطح نسبی آنتی ژن در نمونه های آزمایش استفاده کرد ، زیرا شدت سیگنال مستقیماً با غلظت آنتی ژن متفاوت خواهد بود.

دوره کارآموزی ایمونواسی