پایگاه داده های کلینیکال

omim

انواع پایگاه داده های کلینیکال:

پایگاه داده ی ClinVar

ClinVar یک آرشیو عمومی و قابل دسترس می باشد که روابط بین تغییرات یا variation ها و فنوتیپ‌های انسانی را گزارش می دهد. بنابراین ClinVar دسترسی و ارتباط در مورد روابط بیان شده بین تنوع انسانی و وضعیت سلامت مشاهده شده و تاریخچه آن تفسیر را تسهیل می کند.

ClinVar انواع گزارش های ارسالی موجود در نمونه های بیمار، ادعاهای مطرح شده در مورد اهمیت بالینی آنها، اطلاعات مربوط به ارسال کننده و سایر داده ها را پردازش می کند. آلل های شرح داده شده در موارد ارسالی به ژنوم مرجع map می شوند و طبق استاندارد HGVS گزارش می شوند. سپس ClinVar داده ها را برای کاربران تعاملی و همچنین کسانی که مایل به استفاده از ClinVar در گردش کار روزانه و سایر برنامه های local هستند ارائه می دهد.

ClinVar با همکاری سازمان‌های علاقه‌مند برای برآوردن نیازهای جامعه ژنتیک پزشکی تا حد امکان کارآمد و مؤثر کار می‌کند. ClinVar از موارد ارسالی با سطوح مختف پیچیدگی پشتیبانی می کند. موارد ارسالی ممکن است به سادگی نمایش یک آلل و تفسیر آن باشد، یا به جزئیات انواع شواهد مشاهده‌ای ساختاریافته در سطح case یا تجربی در مورد تأثیر تغییر بر فنوتیپ هدف اصلی، اشاره نماید.

omim پایگاه

هدف اصلی پشتیبانی از ارزیابی محاسباتی ژنوتیپ ها و فعال کردن تکامل و توسعه مداوم دانش در مورد تغییرات و فنوتیپ های مرتبط است. ClinVar شریک فعال پروژه ClinGen است که داده ها را برای ارزیابی و آرشیو نتایج تفسیر توسط پانل های متخصص شناخته شده و ارائه دهندگان دستورالعمل های عملی ارائه می دهد. ClinVar بایگانی نسخه های ارسالی را انجام می دهد به این معنی که وقتی ارسال کنندگان سوابق خود را به روز می کنند، نسخه قبلی برای بررسی حفظ می شود.

سطح اطمینان در صحت فراخوانی های تغییرات و اظهارات با اهمیت بالینی تا حد زیادی به شواهد پشتیبان بستگی دارد، بنابراین این اطلاعات، در صورت وجود، جمع آوری شده و برای کاربران قابل مشاهده است. از آنجا که در دسترس بودن شواهد پشتیبان ممکن است متفاوت باشد، بایگانی ارسال‌هایی از گروه‌های متعدد را می‌پذیرد، و اطلاعات مرتبط را جمع‌آوری می‌کند تا به طور شفاف هم اجماع و هم ادعاهای متضاد با اهمیت بالینی را منعکس کند. شماره های دسترسی با فرم SCV000000000.0 به هر رکورد ارسال شده اختصاص داده می شوند.

اگر چندین رکورد ارسال شده در مورد یک جفت تغییر شرایط وجود داشته باشد، آنها در جریان داده های ClinVar  جمع می شوند و به عنوان یک پیوست مرجع با فرمت RCV000000000.0 گزارش می شوند. به دلیل این مدل، هر زمان که شرایط متفاوتی برای آن variant گزارش شود، یک variant در چندین پیوست RCV گنجانده می شود. سوابق ارسال شده برای همان variation نیز با فرمت VCV000000000.0 ادغام و به عنوان الحاق گزارش می شود. این تجمیع به کاربر اجازه می‌دهد همه داده‌های ارسالی را برای یک variant، بدون توجه به شرایطی که برای آن تفسیر شده است، بررسی کند.

ClinVar اطلاعات ارسال شده را بایگانی می کند و شناسه ها و سایر داده هایی را که ممکن است در مورد یک variant از سایر منابع عمومی در دسترس باشد، اضافه می کند. با این حال ClinVar نه محتوا را مدیریت می کند و نه تفسیرها را مستقل از ارسال صریح تغییر می دهد. اگر داده‌هایی دارید که با آنچه در حال حاضر در ClinVar ارائه می‌شود متفاوت است، ما شما را تشویق می‌کنیم که داده‌های خود و شواهدی را که تفسیر شما را پشتیبانی می‌کند، ارسال کنید.

پایگاه داده ی dbSNP

انواع پایگاه داده های کلینیکال: dbsnp

تغییرات توالی در موقعیت های تعریف شده در ژنوم وجود دارد و مسئول ویژگی های فنوتیپی فردی، از جمله استعداد فرد به اختلالات پیچیده مانند بیماری قلبی و سرطان است. از پایگاه داده ی dbSNP می توان به عنوان ابزاری برای درک تنوع انسانی و ژنتیک مولکولی، تغییرات توالی برای نقشه برداری ژن، تعریف ساختار جمعیت و انجام مطالعات عملکردی استفاده کرد. پایگاه داده پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی یا dbSNP یک آرشیو با دامنه عمومی برای مجموعه وسیعی از چندشکلی های ژنتیکی ساده است.

این مجموعه از پلی‌مورفیسم‌ها شامل جانشینی‌های تک نوکلئوتیدی که همچنین با عنوان پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی یا SNP شناخته می‌شوند، حذف و اضافه های چند نوکلئوتیدی در مقیاس کوچک که همچنین پلی‌مورفیسم‌های حذف و اضافه یا DIPs نیز نامیده می‌شوند و ریزماهواره ها که با نام تکرارهای پشت سر هم کوتاه یا STR شناخته می شوند، می باشد.

هر ورودی dbSNP شامل توالی پلی مورفیسم و همچنین توالی های اطراف آن، فراوانی وقوع پلی مورفیسم بر اساس جمعیت یا فرد، و روش های تجربی، پروتکل ها و شرایط مورد استفاده برای سنجش تنوع است.

پایگاه داده ی dbSNP موارد ارسالی را برای تغییرات در هر گونه و از هر بخشی از ژنوم می پذیرد. این سند گزینه هایی را برای یافتن SNP ها در dbSNP، بحث در مورد محتوا و سازمان dbSNP و دستورالعمل هایی را ارائه می دهد تا به شما کمک کند کپی خود را از dbSNP ایجاد کنید.

معرفی پایگاه داده ی dbGaP

انواع پایگاه داده های کلینیکال: dbgap

dbGaP پایگاه داده ژنوتیپ ها و فنوتیپ ها می باشد که تحت حمایت موسسه ی ملی بهداشت با عنوان NIH می باشد که مسئول آرشیو، سرپرستی و توزیع اطلاعات تعاملی بین ژنوتیپ و فنوتیپ می باشد. پایگاه داده ی dbGap در سال 2006 در راستای سیاست گذاری های مطالعات توسعه ی گسترده ی ژنوم یا GWAS راه اندازی شد و دسترسی بی سابقه ای به پایگاه داده های مرتبط با ژنوتیپ و فنوتیپ ها فراهم نمود.

دانشمندان جامعه تحقیقاتی جهانی ممکن است به همه داده های عمومی دسترسی داشته باشند و همچنین درخواست کنترل داده های قابل دسترس را داشته باشند. اطلاعات مربوط به مطالعات ارسالی، اسناد و داده های مربوط به مطالعات قابل دسترسی به صورت رایگان در وب سایت dbGaP به آدرس http://www.ncbi.nlm.nih. قابل دسترس می باشد.

داده های فردی تنها پس از تائید برنامه دسترسی کنترل شده، با بیان اهداف تحقیق و نشان دادن توانایی حفاظت کافی از داده‌ها، قابل دسترس هستند.

اطلاعات موجود در dbGaP شامل داده های مولکولی و فنوتیپ در سطح فردی، نتایج تجزیه و تحلیل، تصاویر پزشکی، اطلاعات کلی در مورد مطالعات و اسنادی است که متغیرهای فنوتیپی را زمینه سازی می کند، مانند پروتکل های تحقیقاتی و پرسشنامه ها. داده های ارسالی قبل از انتشار برای عموم، تحت کنترل کیفی و نظارت توسط کارکنان dbGaP قرار می گیرند.

اطلاعات در dbGaP به عنوان یک ساختار سلسله مراتبی سازماندهی شده است و شامل اشیاء الحاق شده، فنوتیپ ها به عنوان متغیرها و مجموعه داده ها، داده های مختلف سنجش مولکولی شامل SNP و آرایه بیان، نشانه های توالی و اپی ژنومیک، آنالیزها و اسناد است.

پایگاه داده ی dbVar

انواع پایگاه داده های کلینیکال: dbvar

dbVar یک پایگاه داده از تغییرات ساختاری ژنومی انسان است که در آن کاربران می‌توانند داده‌های مطالعات ارسالی را جستجو، مشاهده و دانلود کنند. dbVar پشتیبانی از داده های ارگانیسم های غیر انسانی را در یک نوامبر 2017 متوقف کرد. با این حال داده های غیر انسانی موجود از طریق دانلود FTP در دسترس باقی می مانند.

مطابق با تعریف متداول تغییرات ساختاری، بیشتر واریانت ها بیش از 50 جفت باز طول دارند با این حال ممکن است تعداد انگشت شماری از انواع کوچکتر نیز یافت شود. پایگاه داده ی dbVar دسترسی به داده های خام و همچنین پیوندهایی به منابع اضافی مانند NCBI را فراهم می نماید. برای اطلاعات بیشتر در مورد تغییرات ساختاری می توانید به صفحه نمای کلی تغییرات ساختاری مراجعه کنید. برای سؤالات متداول به صفحه راهنما و سؤالات متداول dbVar مراجعه کنید.

پایگاه داده ی dbVar یک منبع رایگان است که توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی یا NCBI  در کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده NLM واقع در مؤسسه ملی بهداشت NIH، توسعه و نگهداری می شود.

مرورگر dbVar Study

داده ها در dbVar توسط Study سازماندهی می شوند. “Study” معمولاً به یک نشریه اشاره دارد، با این حال برخی از Study ها مانند تغییرات ساختاری بالینی با داده های جدید به طور منظم به روز می شوند.

به هر Study یک شماره دسترسی اطلاق می شود که با –std شروع می شود؛ اگر Study به NCBI ارسال شود، شماره دسترسی با nstd شروع می شود. اگر Study به EBI ارسال شود، شماره دسترسی با estd شروع می شود و اگر Study به DDBJ ارسال شود، شماره ی دسترسی با dstd شروع می شود. مرورگر dbVar Study خلاصه ای از مطالعات در dbVar را ارائه می دهد. مرورگر را می توان بر اساس شماره دسترسی مطالعه، ارگانیسم، نوع مطالعه، روش، تعداد مناطق واریانت، تعداد شمارش های واریانت و … مرتب کرد.

صفحه dbVar Study

هر Study در dbVar یک صفحه ی Study دارد که اطلاعات اولیه را در مورد Study نشان می دهد. یک بخش اطلاعات کلی وجود دارد که اطلاعات اولیه را در مورد مطالعه توصیف می کند، از جمله پیوندها با BioProjects، PubMed، dbGaP و صفحه آزمایشگاه ارسال کننده (در صورت وجود). به دنبال آن یک بخش اطلاعات تفصیلی وجود دارد که در آن می‌توانید داده‌های متغیر را برای مطالعه فعلی بارگیری کنید که از جمله ی آنها می توان به مناطق واریانت، شمارش واریانت از طریق FTP اشاره نمود. همچنین می توانید اطلاعاتی پیرامون خلاصه ی واریانت،  سری نمونه ها، جزئیات آزمایش و اعتبارسنجی ها بدست آورید.

صفحه ی dbVar Variant

هر صفحه dbVar Variant اطلاعات دقیقی را در مورد یک مکان واریانت نمایش می دهد. در بالای صفحه یک بخش با اطلاعات کلی در مورد مکان واریانت و همچین ایدئوگرام کروموزوم برای نمایش مکان واریانت روی ژنوم، تعبیه شده است. به دنبال آن یک بخش با جزئیات کامل از جمله نمای ژنوم، جزئیات و شواهد مکان واریانت، اطلاعات اعتبارسنجی، اظهارات بالینی، و اطلاعات ژنوتیپ وجود دارد.

پایگاه داده ی GTR

انواع پایگاه داده های کلینیکال: gtr

NIH Genetic Testing Registry که با اختصار GTR نامیده می شود، یک پایگاه داده ای از آزمایشات ژنتیکی می باشد که هدف آن ارائه ی شفافیت در این زمینه، ترویج به اشتراک گذاری داده های آزمایشی و پیشبرد سلامت عمومی و تحقیقات در حوزه ی سلامت و بیماری های ژنتیکی می باشد. می توانید در مورد نحوه ی شرکت و فرآیند submission از طریق پورتال ارسال GTR اقدام کنید.

چرا از GTR استفاده کنیم؟

آزمایشگاه ها برای ثبت آزمایش های خود و همچنین پزشکان می توانند به صورت رایگان از GTR استفاده کنند.

می توانید از طریق GTR آزمایشات خود را به راحتی در دسترس پزشکان قرار دهید.

GTR توسط کاربران NCBI مانند PubMed، GeneReviews و MedGen قابل استفاده می باشد.

GTR بخشی از تلاش گسترده NIH در جهت ارائه ی آزمایش های جامع ژنتیکی به جامعه می باشد.

چه آزمایش هایی را می توانیم در GTR ثبت کنیم؟

آزمایشات بالینی قابل تجویز توسط پزشکان

آزمون های پژوهشی که شامل اطلاعات دقیق در مورد مطالعه و نحوه شرکت در آنها می شود

 • آزمایشات انسانی از جمله آزمایشات ژنتیکی مولکولی، سیتوژنتیک و بیوشیمیایی، آزمایشات مربوط به اختلالات مندل، پاسخ دارویی، تغییرات سوماتیک-سرطان و بیماری های پیچیده.

تست های میکروبی از جمله تست های مولکولی و تست های سرولوژیکی

شرکت در GTR داوطلبانه است. هیچ هزینه ای برای ارسال داده ها یا استفاده از وب سایت وجود ندارد.

تعریف آزمایش ژنتیک در GTR

یک آزمایش ژنتیکی شامل تجزیه و تحلیل کروموزوم‌های انسانی، دئوکسی ریبونوکلئیک اسید، ریبونوکلئیک اسید، ژن‌ها و یا محصولات ژنی مانند آنزیم‌ها و سایر انواع پروتئین‌ها است که عمدتا برای شناسایی جهش‌های ارثی یا سوماتیکال، ژنوتیپ‌ها یا فنوتیپ‌های مرتبط با بیماری استفاده می‌شود.

تست های بالینی و تحقیقاتی

GTR در حال حاضر حاوی اطلاعاتی در مورد آزمایشات ژنتیکی است که برای استفاده بالینی در نظر گرفته شده است و همچنین ثبت نام برای آزمایشات تحقیقاتی ژنتیکی را می پذیرد.

تعریف آزمون تحقیقاتی

در راستای اهداف GTR، یک آزمون تحقیقاتی به عنوان آزمایشی تعریف می شود که به منظور کمک به دانش قابل تعمیم یا برای یک آزمایشگاه برای تولید داده ها به منظور ایجاد پیشرفت های فنی در یک آزمون انجام می شود.

محتوای GTR از این منابع اطلاعاتی می آید:

ارائه دهندگان آزمایشی که با ارسال داده های آزمایشگاهی و آزمایشی در GTR ثبت نام می کنند و داده های تکمیل شده از پایگاه های داده NCBI که به صورت خودکار ارائه می شود.

آزمون های ثبت شده در GTR ویژگی های زیر را دارا هستند:

یک شماره دسترسی و نسخه منحصر به فرد GTR که در گوشه سمت راست بالای هر رکورد آزمایشی قرار دارد.

اسامی آزمایش که توسط آزمایشگاه ارسال کننده مشخص شده است.

اطلاعات در امتداد چندین برگه ارائه شده است که شامل هفت برگه برای آزمایش‌های بالینی و شش زبانه برای آزمایش‌های تحقیقاتی است.

آزمایش های توالی یابی کل اگزوم و کل ژنوم

GTR هنوز ثبت توالی یابی کل اگزوم و تست های توالی یابی کل ژنوم را نمی پذیرد. با این حال، ارسال‌کنندگان ممکن است توالی‌یابی کل اگزوم و توالی‌یابی کل ژنوم را در فهرست خدمات آزمایشگاهی خود قرار دهند و کاربران می‌توانند برای یافتن آزمایشگاه‌هایی که این نوع آزمایش‌ها را ارائه می‌دهند، این عبارات را جستجو کنند.

در مرحله بعدی، GTR ثبت توالی یابی کل اگزوم و توالی یابی کل ژنوم را به عنوان آزمایش های کاملا توصیف شده امکان پذیر می کند و روش های جستجوی قوی تری را برای این آزمایش ها ارائه می دهد.

معرفی پایگاه داده ی MedGen

انواع پایگاه داده های کلینیکال: medgen

MedGen پورتال اطلاعاتی NCBI در مورد شرایط و فنوتیپ های مرتبط با ژنتیک پزشکی است. اصطلاحات از پایگاه داده های NIH Genetic Testing Registry (GTR)، UMLS، HPO، Orphanet، ClinVar و منابع دیگر جمع آوری می شوند و به هر کدام از آنها یک شناسه منحصر به فرد و یک نام و نماد ترجیحی اختصاص داده می شود.

محتوای اصلی رکورد ممکن است شامل نام‌ها، شناسه‌های مورد استفاده توسط پایگاه‌های اطلاعاتی دیگر، نحوه وراثت، ویژگی‌های بالینی و مکان نقشه مؤثر بر اختلال باشد. شناسه مفهومی CUI برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود که مشابه روشی است که NCBI Gene برای اطلاعات پیرامون ژن ها عمل می کند.

MedGen پیوندهایی به منابعی از قبیل آزمایشات ژنتیکی ثبت شده در NIH Genetic Testing Registry (GTR)، GeneReviews، ClinVar، اختلالات ژنی مرتبط با OMIM، HPO و ORDO دارد.

در MedGen سوالات را می توان با وارد کردن هر عبارت، با انتخاب از لیستی از اصطلاحات انتخاب شده، یا با استفاده از محدودیت ها یا توابع پیشرفته برای پرسیدن سوالات پیچیده تر وارد کرد.

نحوه پیدا کردن اطلاعات در MedGen

MedGen از همان نوع رابط query استفاده می کند که اگر از PubMed یا Gene یا پایگاه داده های توالی استفاده کرده باشید، ممکن است با آن آشنا باشید. به عبارت دیگر، هنگامی که یک عبارت یا عبارت مورد علاقه را در کادر پرس و جو وارد می کنید، آنچه وارد می کنید برای بازیابی سوابقی پردازش می شود که حاوی کلمه ای هست که وارد کرده اید و یا با کلمه ی وارد شده ی شما ارتباط دارد.

اطلاعات همچنین در دسته‌ها یا فیلدهای اطلاعاتی سازمان‌دهی می‌شوند، به طوری که می‌توان پرس‌و‌جوهایی را ایجاد نمود که تنها در صورتی رکوردها را بازیابی کنند که عبارت مورد علاقه در آن فیلد وجود داشته باشد. اگر نام فیلد را می دانید، می توانید نام آن فیلد را خودتان وارد کنید. در غیر این صورت می توانید از صفحه Limits یا صفحه Advanced برای کمک به ایجاد درخواست خود استفاده کنید.

جستجوهای ساده

فقط عبارت جستجوی خود را تایپ کنید و enter را فشار دهید یا روی دکمه جستجو در سمت راست کادر پرس و جو کلیک کنید.

پرس و جو توسط شناسه پایگاه داده

MedGen با شناسه هایی که توسط چندین منبع برای اختلالات ژنتیکی یا یافته ها ایجاد شده اند قابل جستجو است. فیلدی که این شناسه ها در آن نمایه می شوند source ID نامیده می شود.

استفاده از محدودیت ها

روی Limits در نوار پرس و جو خاکستری کلیک کنید. در آنجا می توانید انتخاب هایی را برای محدود کردن جستجوی خود بر اساس کروموزوم، روابط با سایر پایگاه های داده ی NCBI، انواع محتوا و … انجام دهید.

جستجوی پیشرفته با استفاده MedGen Advanced Search Builder

جستجوی Advanced زمانی بسیار مفید است که بخواهید یک query بسازید که چندین مفهوم را با هم ترکیب کند. رابط به شما امکان می دهد عباراتی را جستجو کنید که ممکن است در هر نقطه از پایگاه داده در همه ی فیلدها و یا در یک فیلد خاص انتخاب شده از منوی نام فیلدها باشند.

هر عبارت جستجو را می توان با انتخاب AND، OR یا NOT که در سمت چپ عبارت مورد جستجو بعدی ارائه شده است، با سایر عبارت های مورد جستجو ترکیب کرد. با کلیک بر روی جستجو، درخواست خود را پردازش کنید. دقت کنید اگر می‌خواهید چندین عبارت را برای جستجو ترکیب کنید و برخی از آن‌ها عبارت‌های جایگزین هستند که توسط OR متصل می‌شوند، ترتیب وارد کردن عبارات تفاوت ایجاد می‌کند.

آشنایی با پایگاه داده ی OMIM

انواع پایگاه داده های کلینیکال: omim

OMIM یک مجموعه جامع و معتبر از ژن های انسانی و فنوتیپ های ژنتیکی است که به راحتی در دسترس عموم قرار داشته و مکررا به روز رسانی می شود. OMIM شامل اطلاعات مربوط به همه اختلالات شناخته شده مندلی و بیش از 15000 ژن است. OMIM بر رابطه بین فنوتیپ و ژنوتیپ تمرکز داشته و دارای لینک های مرتبط به منابع ژنتیکی دیگر نیز است.

این بانک اطلاعاتی در اوایل دهه ۱۹۶۰ توسط دکتر ویکتور مک کیوسیک به عنوان بانک غنی از صفات و اختلالات مندلی تحت عنوان وراثت مندلی در انسان یا MIM راه اندازی شد. دوازده نسخه از کتاب بین سالهای ۱۹۶۶ و ۱۹۹۸ منتشر شد تا اینکه نسخه آنلاین آن در سال ۱۹۸۵ با همکاری کتابخانه ملی پزشکی و کتابخانه پزشکی William H. Welch تاسیس شد. در سال ۱۹۹۵، OMIM توسط NCBI مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی، برای شبکه جهانی وب تهیه شد.

به هر ورودی OMIM یک شناسه شش رقمی منحصر به فرد داده می شود:

۱۰۰۰۰۰–۲۹۹۹۹۹: مکان ها و فنوتیپ های مربوط به کروموزوم های اتوزومی (اطلاعات وارد شده قبل از ۱۵ مه ۱۹۹۴)

۳۰۰۰۰۰-۳۹۹۹۹۹: مکان ها و فنوتیپ های مرتبط با کروموزوم X

۴۰۰۰۰۰-۴۹۹۹۹۹: مکان ها و فنوتیپ های مرتبط با کروموزوم Y

۵۰۰۰۰۰-۵۹۹۹۹۹: مکان ها و فنوتیپ های مرتبط با میتوکندری

۶۰۰۰۰۰ و بالاتر: مکان ها و فنوتیپ های مربوط به کروموزوم های اتوزومی (نوشته های ایجاد شده پس از ۱۵ مه ۱۹۹۴)

در موارد هتروژنی آللی، تعداد MIM ها با یک نقطه اعشار و یک عدد ۴ رقمی منحصر به فرد که نوع آن را مشخص می کند دنبال می شود. به عنوان مثال ، انواع واریانت های آللی در ژن HBB (141900) با شماره ۱۴۱۹۰۰.۰۰۰۱ تا ۱۴۱۹۰۰.۰۵۳۸ شماره گذاری می شوند. از آنجا که OMIM مسئولیت طبقه بندی و نامگذاری اختلالات ژنتیکی را بر عهده دارد، این اعداد به عنوان ثابت های شناسایی برای این اختلالات نیز هستند.

در مورد ClinicalTrials.gov بیشتر بدانید.

انواع پایگاه داده های کلینیکال: clinicaltrials

ClinicalTrials.gov یک پایگاه داده عمومی است که حاوی اطلاعاتی درباره آزمایشات بالینی تحت حمایت فدرال و خصوصی برای مجموعه ای از بیماری ها و شرایط است. یکی از خدمات کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده (NLM) در مؤسسه ملی بهداشت (NIH)، و با همکاری سازمان غذا و دارو (FDA) می باشد.

ClinicalTrials.gov نیاز به ثبت نام و گزارش نتایج برای کارآزمایی‌های بالینی کاربردی یا ACT دارد. اطلاعات پیش‌زمینه مربوط به تاریخچه، سیاست‌ گذاری و قوانین را می‌توان در ClinicalTrials.gov یافت. محققینی که مایل به انتشار در ClinicalTrials.gov هستند، باید این کار را در سیستم ثبت پروتکل و نتایج یا PRS در register.clinicaltrials.gov انجام دهند. هدف این صفحه کمک به محققین دانشگاه Iowa است که مسئولیت های خود را برای ثبت نام ClinicalTrials.gov و گزارش نتایج درک کنند.

ClinicalTrials.gov یک پایگاه داده از مطالعات بالینی با بودجه خصوصی و دولتی است که در سراسر جهان انجام شده است. تیم تحقیقات یکپارچگی و امور نظارتی راهنمایی هایی را در مورد حساب های Clinicaltrials.gov و نگهداری مطالعات ثبت شده در وب PRS Clinical Trial.gov PRS که برای ثبت مطالعات بالینی استفاده می شود، ارائه می دهد.

شعبه پزشکی دانشگاه تگزاس در گالوستون در ثبت مطالعات بالینی در ClinicalTrials.gov شرکت و حمایت مالی می کند.

سیستم نتایج و ثبت پروتکل ClinicalTrials.gov (PRS) یک سیستم ورود داده مبتنی بر وب است که برای ثبت یک مطالعه بالینی و ارسال اطلاعات نتایج برای یک مطالعه ثبت شده استفاده می شود.

UTMB یک حساب کاربری در ClinicalTrials.gov برای این موسسه دانشگاهی ایجاد کرده است. همه محققانی که در حال انجام مطالعات بالینی هستند می توانند از این حساب PRS ClinicalTrial.gov استفاده کنند. برای استفاده از سیستم ClinicalTrial.gov PRS، باید نام کاربری و رمز عبور داشته باشید.

 

از کارآموزی های ژنیران دیدن فرمایید:

کارآموزی بیوانفورماتیک

دوره های آموزشی

از این مطلب چقدر راضی بودید؟

روی ستاره کلیک کنید تا نظرتون ثبت بشه

5 / 5. تعداد رای دهندگان: 3

تا حالا امتیازی برای این مطلب ثبت نشده؛ با ثبت نظرتون مارو خوشحال می‌کنید

3 دیدگاه برای “پایگاه داده های کلینیکال

 1. کاربر ژنیران گفته:

  سلام .آزمایش ژنتیک گرفتم بیماری OMIM زنده واصلاحاتی نوشته شده میخوام بدونم چه بیماری هست

  • Arvin Esfandi گفته:

   سلام با ازمایشگاه تماس بگیرید و با افراد متخصص ما در زمینه ژنتیک مولکولی و ژنتیک انسانی صبحت کنید.

 2. کمالی گفته:

  OMIM شامل اطلاعات مربوط به همه اختلالات شناخته شده و در طول دوره سعی شده مطالب کامل و بدون عیب و نقص ارائه بشن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *