پربازدیدترین ویدیوها


درباره ویدئوهای ژنتیک مولکولی

ویدیو های بخش ژنتیک مولکولی، از آن دسته تکنیک هایی را شامل می شود که به شکل گسترده هر دانشجو و محققی که می بایست به آن مسلط باشد. در ویدیو های بخش ژنتیک مولکولی آزمایشگاه ژنیران بخشی از ویدیو ها شامل مطالب پایه‌ای در این حوزه بوده و بخش دیگر بیشتر ویدیو ها به شکل تکنیکال می باشند که روش انجام تکنیک و تفسیر آن می پردازد. لذا با مشاهده این ویدیو ها تکنیک ها را به شکل شماتیک و پروتکلی فراگرفته و در نهایت با شرکت در کلاس کارآموزی ژنتیک مولکولی ژنیران، انجام عملی آن ها را سریع تر یاد می گیرید.

ویدیو های این حوزه شامل روش های مختلف استخراج DNA، الکتروفورز افقی و عمودی، تکنیک های تحت PCR به شکل شماتیک و واقعی، تکنیک ریل تایم PCR و … می باشد.