آزمایشگاه دارای تجهیزات به روز برای انجام پروژه های ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشد.