کارگاه های آموزشی ژنتیک|بیوتکنولوژی|بیوانفورماتیک|کشت سلول| و میکروبیولوژی

آشنایی با تمامی مباحث مرتبط با هزینه و زمان کم

مرکز آموزش و تحقیقات آزمایشگاه ژنیران  با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش و اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر در جهت توانمند سازی دانشجویان و محققین در زمینه های :

ژنتیک، بیوتکنولوژی ،  بیوانفورماتیک ، میکروبیولوژی و کشت سلول به صورت دوره ای اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی با مناسب ترین قیمت می کند.

کلاسهای  تئوری  این کارگاهها  در سالن کنفرانس مجهز به سیستم سمعی بصری و کلاسهای عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد و دانشجویان و محققین با کمترین هزینه ممکن و در دوره های کوتاه مدت قادرند برخی از مباحث مربوط به شاخه های زیست شناسی را بیاموزند.

 

  عناوین بعضی از کارگاهها که در ژنیران برگزار می شوند عبارتند از:

کارگاه آموزش طراحی پرایمر

آشنایی با PCR و انواع آن

آشنایی با بانک های توالی اسید های نوکئلوتید و گرفتن توالی ژنومی هدف

طراحی پرایمر برای تکنیک های PCR , Real-Time PCR ,RFLP PCR Arms PCR

نحوه کار با نرم افزارهای Primer 3 و Gene Runner

نحوه ارزیابی پرایمر با نرم افزار Oligo Analyzer وBLAST


کارگاه آموزش بیوانفورماتیکِ کلونینگ و مهندسی ژنتیک

آشنایی با بانک های توالی اسید نوکئلوتید و گرفتن توالی ژنومی هدف

آشنایی با انواع وکتورهای کلونینگ و بیان

استفاده از نرم افزار snapgene وآشنایی با ویژگی های وکتور

طراحی پرایمر برای کلونینک

ساخت کانستراکت بیانی


کارگاه آموزش مهندسی ژنتیک (کلونینگ DNA)

استخراج DNA پلاسمیدی نوترکیب(Plasmid extraction)

آشنایی با واکنش های هضم آنزیمی (Digestion) و لیگاسیون(Ligation)

اصول تهیه محیط کشت و کشت باکتری

اصول مهندسی ژنتیک و آشنایی با مراحل پروژه کلونینگ DNA

کاربردهای مهندسی ژنتیک

کلون کردن ژن هدف (DNA insert) در وکتورهای اختصاصی

انتقال یک ژن هدف به باکتری (Transformation)

غربالگری کلون های recombinant

تایید انتقال ژن با روش کلونی PCR


دوره سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر و قدرت حیات سلولی به روشMTT

آشنایی با روشهای سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر سلولی

تعیین تعداد بهینه سلولها و رسم منحنی استاندارد

روش انجام آزمایش MTT و آنالیز داده ها


اصول کشت سلولهای انسانی و جانوری

آموزش راه اندازي، مواد و امكانات آزمايشگاه كشت سلول

آموزش اصول اوليه كشت و نگهداري سلول

آموزش تکنیک های آسپتیک

بازدید از آزمایشگاه کشت سلولی و مشاهده سلولها در ظروف کشت


کارگاه مقدماتی آزمایشگاه مولکولی

مبانی ژنتیک

مبانی PCR

مبانی الکتروفورز

مبانی استخراج اسید های نوکئلیک

مبانی طراحی پرایمر

استخراج DNA عملی

PCR عملی

الکتروفورز عملی

آشنایی با دستگاه های آزمایشگاه مولکولی


کارگاه آموزش خونگیری و تزریقات

آموزش تزریق داخل جلد و زیر جلد و عضلانی

آموزش اتصال آنژیوکت ، سرم و گارو

آموزش رگ گیری و خونگیری

آموزش نحوه تعیین گروه خونی

نحوه گرفتن فشار خون

اصول ایمنی در خون گیری و تزریقات

آماده کردن تجهیزات تزریق

ملاحظات تزریق دارو

محل های تزریق


کارگاه اپی ژنتیک

مبانی اپی ژنتیک

آموزش روشهای بررسی متیلاسیون جزایر CpG

نحوه پیدا کردن جزایر CpG در بانک های اطلاعاتی ژنومیک (UCSC)

آموزش استخراج DNA از بافت توموری و نرمال

نحوه تیمار بیسولفیت DNA

اصول و مبانی روش HRM برای بررسی متیلاسیونDNA

اصول طراحی پرایمر برای بررسی متیلاسیون با روش HRM

انجام کار عملی با دستگاه real-time PCR (روش HRM)

آنالیز داده ها


کارگاه مشاوره و تشخیص بیماری های ژنتیک

اصول مشاوره در تشخیص بیماران ژنتیکی

اصول PCR در تشخیص بیماریهای ژنتیک

انواع جهش ها ی بیماریزا در ژنتیک پزشکی

روش PCR-RFLP در تشخیص جهش ها

روش ARMS-PCR در تشخیص جهش ها

آنالیز تعیین توالیSanger در تشخیص جهش ها

اصول و کاربرد MLPA در تشخیص جهش های حذفی/ دوپلیکاسیون ها

کاربرد RT-PCR در تشخیص ترانس لوکاسیون ها

نحوه استفاده از مارکرها در تشخیص های مولکولی

تفسیر نتایج و بررسی ارتباط ژنوتیپ-فنوتیپ

اصول گزارش نویسی تست های مولکولی


کارگاه نحوه تشخیص قبل از تولد و غربالگری

انواع نمونه گیری جنین

مشاوره ژنتیک در تشخیص قبل از تولد

اصول مولکولی تشخیص قبل از تولد

تعیین هویت مولکولی جنین و رد آلودگی

اصول غربالگری آنوپلوییدی ها

اندیکاسیونهای NIPT


کارگاه آشنایی با اصول پروپوزال نویسی در علوم زیستی

آشنایی با شیوه اصولی پروپوزال نویسی


کارگاه آموزشی طراحی پرایمر, PCR , والکتروفورز

معرفی انواع PCR و کاربردهای آنها

طراحی پرایمر

اصول بهینه سازی (Optimization) واکنشهای PCR

انجام PCR به صورت عملی

کار با دستگاه ترموسیکلر

انجام الکتروفورز محصولات PCR و تفسیر نتایج

نحوه انجام رفع مشکل (Troubleshooting) درPCR


کارگاه آموزش آنالیز کلینیکال تعیین توالی اگزوم (NGS)

دستگاهها و پلتفرم های تعیین توالی نسل جدید

انواع روشهای NGS و کاربردهای آنها

روشهای ژنوتایپینگ و نقشه برداری

Variant calling

Annotation and prioritization واریانت ها

Filtering Strategies

نرم افزارهای پیشگویی عملکرد واریانتها

بانک های اطلاعاتی اگزوم (۱۰۰۰genomes, ExAC, ESP, Exome variant server)

ایدلاین ACMG برای دسته بندی واریانت ها و گزارش نویسی یافته ها


کارگاه روشهای تشخیصی مولکولی در بیماریهای ژنتیک پزشکی

اصول PCR در تشخیص بیماریهای ژنتیک

انواع جهش ها ی بیماریزا در ژنتیک پزشکی

روش PCR-RFLP در تشخیص جهش ها

روش ARMS-PCR در تشخیص جهش ها

آنالیز تعیین توالیSanger در تشخیص جهش ها

اصول و کاربرد MLPA در تشخیص جهش های حذفی

کاربرد RT-PCR در تشخیص ترانس لوکاسیون ها

نحوه استفاده از مارکرها در تشخیص های غیر مستقیم

اصول گزارش نویسی تست های مولکول


کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژنهای هدف

بانک های اطلاعاتی miRNA ها و استخراج توالی ها

نرم افزارهای پیش بینی ژنهای هدف miRNA ها

استخراج miRNA از بافت

روشهای سنتز cDNA از روی miRNA

روشهای انجام real-time PCR برای بررسی میزان بیانmiRNA


کارگاه اصول استفاده از روشHRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک

مبانی اپی ژنتیک

روشهای بررسی متیلاسیون جزایر CpG

پیدا کردن جزایر CpG در بانک های اطلاعاتی ژنومیک

استخراج DNA

تیمار بیسولفیت DNA

اصول و مبانی روش HRM برای بررسی متیلاسیونDNA

اصول طراحی پرایمر برای بررسی متیلاسیون با روش HRM

انجام کار عملی با دستگاه real-time PCR (روش HRM)

آنالیز داده ها


کارگاه آنالیز کلینیکال تعیین توالی DNA Sequencing

اصول تعیین توالی Sanger

نحوه خوانش گراف های تعیین توالی

استخراج جهش ها و پلی مرفیسم ها از گراف های تعیین توالی

Blast داده های تعیین توالی

بانک های اطلاعاتی جهش ها در بیماریهای ژنتیکی

بررسی بیماریزایی تغییرات نوکلئوتیدی در بیماریهای ژنتیک


کارگاه Real-Time PCR

استخراج RNA و سنتز cDNA به صورت عملی

اصول real-time PCR

روشهای انجام real-time PCR

انواع پروبها و کاربردهای آتها

اصول طراحی پرایمر و پروب

مقایسه روشهای نسبی (relative) و مطلق (Absolute) و کاربردهای آنها

انواع ژنهای رفرانس درروش نسبی

آماده سازی مواد و master mix

کار عملی با دستگاه Real-time PCR

کار با نرم افزار و آنالیز داده ها

Troubleshooting


کارگاه PCR و الکتروفورز و طراحی پرایمر

معرفی انواع PCR و کاربردهای آنها

طراحی پرایمر

اصول بهینه سازی (Optimization) واکنشهای PCR

انجام PCR به صورت عملی (آماده سازی واکنشها)

کار با دستگاه ترموسیکلر

انجام الکتروفورز محصولات PCR و تفسیر نتایج

نحوه انجام رفع مشکل(Troubleshooting) درPCR


کارگاه استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA)

نکات کاربردی استخراج DNA و RNA

آموزش ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز

نحوه استخراج DNA از خون محیطی با روش salting out

نحوه استخراج RNA از خون محیطی یا بافت با Trizol

تعیین غلظت و خلوص DNA و RNAبا نانو فتومتر و تفسیر داده ها

الکتروفورز DNA روی ژل آگارز

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و یا اطلاع از هزینه ها و نحوه ثبت نام با آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران تماس بگیرید.

راه های ارتباطی با آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران :

تلفن مرکز : ۸۶۰۷۳۴۷۰-۰۲۱ ۸۶۰۷۳۴۹۱-۰۲۱

آدرس: تهران-خیابان مفتح جنوبی- بین طالقانی و سمیه- روبروی هتل مشهد-پلاک ۸۹-طبقه دوم

ایمیل : info@geniranlab.ir و genirann@gmail.com