آشنایی با وسترن بلات و اس دی اس پیج

SDS-PAGE

SDS-PAGEو Western

زمانی که بیان یک ژن مورد سنجش قرار می گیرد، می تواند در دو سطح ژنومی و پروتئومی بررسی شود. تکنیک های SDS-PAGE و Western جهت بررسی و سنجش تولید پروتئین های سلول ها به کار می روند. SDS-PAGE به اختصار به معنای Sodium Dodecyl Sulfate – PolyAcrylamide Gel Electrophoresis یا سدیم دودسیل سولفات-الکتروفورز با ژل آکریل آمید و پلی آکریل آمید می باشد.

SDS-PAGE

در این تکنیک پروتئین ها الکتروفورز شده و براساس اندازه در ژل مرتب می شوند. لذا این نوع تکنیک نیاز به سیستم الکتروفورز معمولی از نوع عمودی (به دلیل نوع ژل) دارد. در این SDS-PAGE از سدیم دودسیل سولفات (SDS) به جهت یکسان سازی بار پروتئین های لود شده در ژل و مرتب سازی فقط براساس وزن مولکولی می باشد. یعنی اگر پروتئین ها بدون SDS مورد سنجش قرار بگیرند، علاوه بر فاکتور وزن مولکولی، فاکتور بار هر یک پروتئین ها نیز در حرکت پروتئین ها دخیل خواهد بود. اما SDS سطح پروتئین ها را از بار منفی پر کرده و موجب هم بار شدن آن ها می گردد. در تکنیک SDS-PAGE فقط می توان حضور یا عدم حضور یک پروتئین را بررسی کرد و همچنین وزن مولکولی نسبی آن را مشخص نمود. البته باید توجه داشت که ممکن است دو پروتئین متفاوت وزن مولکولی یکسانی داشته و در SDS-PAGE در یک نقطه قرار بگیرند. اگر حعضور یا عدم حضور یک پروتئین نیاز به سنجش با حساسیت بالا داشته باشد، از تکنیک الکترفورز دو بعدی (2D-Electrophoresis) استفاده می شود. در تکنیک SDS-PAGE هر پروتئینی که وزنش کمتر باشد راحت تر از منافذ ژل عبور کرده و حرکت بیشتری در ژل خواهد داشت.

Western (وسترن)

تکنیک Western یکی دیگر از تکنیک های مربوط به پروتئین ها می باشد که در آن بیان یا عدم بیان ژن هایی که منجر به تولید پروتئین در سلول های موجودات زنده می شوند، بررسی می شود. این تکنیک از اتصال اختصاصی آنتی ژن و آنتی بادی بهره برده و توسط اتصال آنتی بادی اختصاصی به پروتئین مورد نظر، بیان و تولید آن بررسی می شود. در تکنیک Western پروتئین ها پس از مرتب سازی در ژل SDS-PAGE، به غشاء مخصوص منتقل شده و سپس با آنتی بادی اختصاصی و سپس با آنتی بادی ثانویه شناسایی می شوند. لذا در نهایت وجود یا عدم وجود پروتئین و همچنین در صورت وجود، میزان آن به شکل کیفی مشخص می شود.

آزمایشگاه ژنیران بسته به نیاز خود، سیستم SDS-PAGE و Western را با بهترین کیفیت از ابزار موجود راه اندازی کرده است. همچنین آزمایشگاه ژنیران به آموزش و ارائه خدمات تکنیک های SDS-PAGE و Western در دوره های کارآموزی مختلف خود می پردازد می پردازد.

برای آشنایی بیشتر با این تکنیک ها می توانید به بخش کارآموزی ها و کارگاه های ما مراجعه کرده و در دوره های مرتبط ثبت نام نمایید.