2,090,000 تومان2,640,000 تومان

راهنمای خرید رده سلولی KYSE-30

از سرطان مری یک مرد 64 ساله درمان نشده گرفته شد. نمونه تومور از سطح مخاطی یک تومور کارسینوم سلول سنگفرشی کاملا تمایز یافته برداشته شد. رده سلولی KYSE-30 در ابتدا از تومورهایی که به موشهای آتیمیک پیوند زده شده بودند، گرفته شد. گزارش شده است که سلول ها دو برابر می شوند. میزان دو برابر شدن سلول 20.8 ساعت در فاز لگاریتمی است. یک جهش p53 در محل اتصال پذیرنده اینترون 6 و یک افزایش 12 برابری c-erb B گزارش شده است. سلولهای KYSE-30 تعداد زیادی از پذیرنده فاکتورهای رشد اپیدرمال را بیان می کنند.

سطح ایمنی زیستی: BSL2 (بیشتر بدانید)

کاتالوگ انگلیسی رده سلولی KYSE-30

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید

رویه تکمیل سفارشات

شناسه محصول: نامعلوم دسته: