• توسط geniranlab
  • در
  • در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

امکانات سخت افزاری

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی در این آزمایشگاه برای مطالعات بیوانفورماتیک بویژه آنالیز ژنوم و آنالیز یافته های NGS وجود دارد.