• توسط geniranlab
  • در
  • در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

آزمایشگاه مجهز

وجود امکانات و تجهیزات مناسب و فضای استاندارد آزمایشگاه  امکان متحقق شعار “از ایده تا محصول” را در این آزمایشگاه فراهم می کند. استقرار شرکت دانش بنیان ” تشخیص ژن پژوهش” در این مسیر می تواند پروژه های فناوری مشترک را به یک واقعیت تبدیل کند.