تست های سلول محور برای تشخیص آپپتوز

آپوپتوز

آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول ، مکانیسم تنظیمی برای محدود کردن رشد سلول است که توسط آن سلول ها می توانند در پاسخ به سیگنال های خارجی که به علت اسیب غیر قابل جبران سلول یا DNAاست موجب مرگ خود شده توانایی سلول های توموری برای ازبین بردن اپوپتوزیک از نشانه های بسیاری ازانواع سرطان است . همچنین اپوپتوزدر مکانیسم های تکثیر و رشد نقش مهمی را مانند جلو گیری از رشد بیش از حد سلول های عصبی در تکامل مغزی و تنظیم فاصله بین دنده ای در تکامل اندام ها ایفا می کند اتوفاژی و اپوپتوزارتباط گسترده ای باهم دارد به عنوان مثال درطی کمبود موادمغذی ،اتوفاژی عملکرد مثبتی برای مقابله سلول دارد هر چند اتدفاژی بیش از حد می تواند موجب مرگ سلول و تغییر مورفولوژی سلول شود اپوپتوزیک فرآیند چند مرحله ای شامل وقایع اولیه میانه و اواخر است که می تواند با استفاده از تست های مختلف سلولی شامل روش های کاسپاز Caspase ، Anexin v،Tunnelکه در فایل زیر شرح داده شده شناسایی شود

آپپتوز