تولید هدفمند گونه های واکنش دهنده اکسیژن در میتوکندری برای غلبه بر مقاومت به دارو در سلول های سرطانی

غلبه بر مقاومت به دارو در سلول های سرطانی
تولید هدفمند گونه های واکنش دهنده اکسیژن در میتوکندری برای غلبه بر مقاومت به دارو در سلول های سرطانی
مقاومت به چند دارویی یکی از اصلی ترین چالش ها ، در حوزه ی شیمی درمانی سرطان است. فنوتیپ مقاومت به چند دارویی با بیان بیش از حد پمپ های خروجی داخل غشایی آدنوزین تری فسفات (ATP) در سلول های سرطانی ارتباط دارد. بیوتکنولوژیست ها در این حوزه درمانی کارهای زیادی انجام داده اند، در این مقاله گزارش شده است که یک غشا لیپیدی پوشیده شده از سیلیکا و کربن هیبرید با نانوپارتیکل می تواند، پیروات میتوکندری را هدف گیری کند و تحت شرایط اشعه لیزر مادون قرمز، سبب تولید گونه ای واکنش دهنده خاصی از اکسیژن شود. این گونه ی واکنش دهنده اکسیژن سبب اکسیداسیون NADH به NAD+ می شود، که سبب کاهش ATP در دسترس این پمپ های خروجی می شود.
درمان با این نانوذره و اشعه لیزر سبب کاهش بیان و افزایش میزان تخریب این پمپ های خروجی در غشا شده است. در نتیجه، سلول های سرطانی مقاوم به چندین دارو مقاومت خود را حداقل برای ۵ روز از دست می دهند، که این پدیده یک پنجره درمانی جدیدی برای شیمی درمانی سرطان ایجاد کرده است. داده های IN Vivo این مطالعه نشان می دهد، اثر درمانی ترکیب این نانودارو با اشعه لیزر می تواند تاثیر مهاری موثری بر تومورهای مقاوم به چند دارو بدون هیچ اثر سمی داشته باشند.

 

 

منبع ترحمه از ژنیران


آخرین اخبار

مطالب پیشنهادی

ارتقاء رزومه

برنامه‌های آتی ژنیران

کارگاه ها و کارآموزی های مهر ماه

کارگاه های تخصصی

کارآموزی های بلند مدت

Alexa Rank