متابولومیکس پزشکی فرد محور

متابولومیکس پزشکی فرد محور :

پزشکی فرد محور

هدف پزشکی فرد محور : طراحی استراتژی های پیشگیری و مراقبت پزشکی با در نظر گرفتن شرایط تنوع محیط ، سبک زندگی ژنتیک و فنئوتیپ مولکولی برای فرد است. بکار گیری ژنو میکس بالینی برای انتخاب رویکرد درمانی مناسب و نیز پیش بینی نتایج ، از نخستین کاربری های این رویکرد است اگر رویکرد پزشکی فرد محور را به یک میکروسکوپ تشبیه کنیم ابزارهای ژنومیک مانند یک عدسی قدرتمند عمل میکنند که اجازه می دهد تفاوتهای فردی دیده شوند . اما امکان این که تصویری از سایر بیومولکول ها مثل متابولیت هایی که در فنوتایپ مولکول تاثیر گذار هستند , ارائه کند در انها وجود ندارد.
ایده ال خواهد بود اگر یک میکروسکوپ مولکولی در پزشکی فرد محور به لنزی مجهز شود که بیوشیمی را گسترده تر نمایش دهد مسلما تغییرات قابل اندازه گیری توسط متابولیت ها در پاسخ به شرایط بیماری و نیز بیماریهای تک ژنی به وفور رخ می دهد و برخلاف ژنوم این تغییرات میتواند بافت-ویژه باشد و با دینامیک زمانی اختصاصی خود به وقوع بپیوندد .
متابولومیکس فیلد جدید در حال ظهوری است که بعنوان اندازه گیری مفهومی تمام متابولیت ها و مولکول های با وزن مولکولی کم در یک نمونه بیولوژیک است .
از انجا که هدف متابولومیکس ارائه پروفایل طیف وسیعی از متابولیت ها و به طبع آن پوشش پروسه های بیولوژیک و مسیرهای متانولیک است میتواند بعنوان یک لنز قدرتمند و ضروری در میکروسکوپ مولکولی پزشکی فرد محور مورد استفاده قرار بگیرد .

منبع ترجمه از آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران