کارگاه تشخیص بیماری های ژنتیکی

آزمایشگاه ژنیران با همکاری شرکت تشخیص ژن پژوهش در جهت ارتقا سطح علمی دانشجویان گرایاشات مختلف زیست شناسی اقدام به برگزاری دوره کوتاه مدت 2 روزه مشاوره و تشخیص بیماری های ژنتیک نموده است:

سرفصل های کارگاه:
 • اصول مشاوره در تشخیص بیماران ژنتیکی
 • اصول PCR در تشخیص بیماریهای ژنتیک
 • انواع جهش ها ی بیماریزا در ژنتیک پزشکی
 • روش PCR-RFLP در تشخیص جهش ها
 • روش ARMS-PCR در تشخیص جهش ها
 • آنالیز تعیین توالیSanger در تشخیص جهش ها
 • اصول و کاربرد MLPA در تشخیص جهش های حذفی/ دوپلیکاسیون ها
 • کاربرد RT-PCR در تشخیص ترانس لوکاسیون ها
 • نحوه استفاده از مارکرها در تشخیص های مولکولی
 • تفسیر نتایج و بررسی ارتباط ژنوتیپ-فنوتیپ
 • اصول گزارش نویسی تست های مولکولی

  نحوه تشخیص بیماری های ژنتیکی ، آموزش کار با دستگاه pcr ، آموزش کار با دستگاه Real Time ، کارآموزی سیتوژنتیک ، کارآموزی کشت سلولی ، ایجاد رزومه برای اشتغال ، نحوه آنالیز NGS ، یادگیری کار با دستگاه های آزمایشگاه ژنتیک ، نحوه کار با تجهیزات آزمایشگاه کشت ، آشنایی با اصول مهندسی ژنتیک ، آشنایی با کلونینگ


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)