اثر ضد سرطانی نانوذرات نقره با پوشش آلبومین

 

نانو ذرات نقره با هدف تولید یک دارو ضد سرطان بر عیله سلول های توموری ساخته شدند و اثر ضد سرطانی این نانو ذره با پوشش آلبومین(ASNPs) علیه MDA-MB-231 که یک سلول سرطانی پستان انسانی است، مورد بررسی قرار گرفت.
نانوذره نقره با پوشش آلبومین تولید شده به تایید اسپکتروسکپی رسید. تغییرات مورفولوژیک سلول توسط میکروسکوپ اینورت فلورسنت و همچنین در ژل الکتروفورز مشاهده شد. نتایج بدست آمده آپوپتوز را دلیل مرگ سلول می داند.
این نتایج مقدار LD50 را برای ASNPs ضد MDA-MB-231 سی برابر بیشتر نسبت به سلول های سفید خون نشان می دهد که عدد چشم گیری است.
مشخصات ASNPs سنتز شده عبارت است از: ساختار دست نخورده البومین پوشاننده نانو ذره، اثر کشندگی زیاد علیه سلول های سرطانی نسبت به سلول های سالم و مرگ سلولی بر پایه اپپتوز و کاهش سایز تومور در موش.
این بررسی ASNPs را یک کاندید خوب برای داروی شیمیایی نشان می دهد.

منبع

ترجمه توسط : ژنیران

 

کارآموزی بیوانفورماتیک , کارآموزی سیتوژنتیک , آزمایشگاه  تحقیقاتی ، آزمایشگاه ژنتیک ، ژنتیک مولکولی ، اخبار علمی ژنتیک ، اخبار زیست شناسی ، وبسایت ژنیران ، آموزش PCR ، آموزش Real-time ، آموزش بیوانفورماتیک ، کارآموزی کشت سلول ، آموزش کشت سلول ، آموزش میکروبیولوژی ، کارآموزی میروبیولوژی ، دوره های آموزشی ژنتیک ، کارآموزی بیوتکنولوژی ، دوره های آموزشی بیوتکنولوژی ، بیوتک ، نحوه کار با تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک ، آزمایشگاه تحقیقاتی ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ، جدید ترین احبار زیست شناسی ، تازه های بیوتکنولوژی ، بهترین آزمایشگاه تحقیقاتی ، ارتقا رزومه دانشجویان زیست شناسی ، میکروبیولوژی ، نحوه کار با دستگاه سونیکاتور  ، برترین آزمایشگاه تحقیقاتی