روش تکثیر( LAMP(loop mediated isothermal amplification

 

در سال 2000 دانشمندان روشی را ارائه کردند که جایگزین بسیار مناسبی برای PCR است. از این روش برای تکثیر اسید های نوکلوئیک استفاده می شود. البته دیگر نیازی به چرخه های دمایی متوالی مانند آنچه در PCR اتفاق می افتد نیست. این تکنیک یک روش ایزوترمال(تک دمایی) است و پس از مخلوط کردن واکنش گر ها کافیست آن ها را در دمای 60-65 درجه انکوبه کنیم. در این روش از آنزیم های با قابلیت جابجایی بر روی رشته استفاده می شود. در روش LAMP از 4 تا 6 پرایمر استفاده می شود که پرایمر های داخلی و خارجی را شامل می شوند. الگوی تکثیر در این روش با PCR متفاوت است و محصول LAMP بر روی ژل آگارز به صورت نردبانی دیده می شود.
کمال پاسبان

 

 

کارآموزی بیوانفورماتیک , کارآموزی سیتوژنتیک , آزمایشگاه  تحقیقاتی ، آزمایشگاه ژنتیک ، ژنتیک مولکولی ، اخبار علمی ژنتیک ، اخبار زیست شناسی ، وبسایت ژنیران ، آموزش PCR ، آموزش Real-time ، آموزش بیوانفورماتیک ، کارآموزی کشت سلول ، آموزش کشت سلول ، آموزش میکروبیولوژی ، کارآموزی میروبیولوژی ، دوره های آموزشی ژنتیک ، کارآموزی بیوتکنولوژی ، دوره های آموزشی بیوتکنولوژی ، بیوتک ، نحوه کار با تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک ، آزمایشگاه تحقیقاتی ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ، جدید ترین احبار زیست شناسی ، تازه های بیوتکنولوژی ، بهترین آزمایشگاه تحقیقاتی ، ارتقا رزومه دانشجویان زیست شناسی ، میکروبیولوژی ، نحوه کار با دستگاه سونیکاتور  ، برترین آزمایشگاه تحقیقاتی

آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)