پنجمین دوره مقدماتی آزمایشگاه مولکولی

 • طول مدت دوره: 4 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 15 الی 18 تیرماه 97
 • ثبت نام آزاد: 250 هزار تومان
 • ثبت نام دانشجویی: 200 هزار تومان
 • مبانی ژنتیک
 • مبانی PCR
 • مبانی الکتروفورز
 • مبانی استخراج اسید های نوکئلیک
 • مبانی طراحی پرایمر
 • استخراج DNA عملی
 • PCR عملی
 • الکتروفورز عملی
 • آشنایی با دستگاه های آزمایشگاه مولکولی
کارآموزی بیوانفورماتیک , کارآموزی سیتوژنتیک , آزمایشگاه  تحقیقاتی ، آزمایشگاه ژنتیک ، ژنتیک مولکولی ، اخبار علمی ژنتیک ، اخبار زیست شناسی ، وبسایت ژنیران ، آموزش PCR ، آموزش Real-time ، آموزش بیوانفورماتیک ، کارآموزی کشت سلول ، آموزش کشت سلول ، آموزش میکروبیولوژی ، کارآموزی میروبیولوژی ، دوره های آموزشی ژنتیک ، کارآموزی بیوتکنولوژی ، دوره های آموزشی بیوتکنولوژی ، بیوتک ، نحوه کار با تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک ، آزمایشگاه تحقیقاتی ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ، جدید ترین احبار زیست شناسی ، تازه های بیوتکنولوژی ، بهترین آزمایشگاه تحقیقاتی ، ارتقا رزومه دانشجویان زیست شناسی ، میکروبیولوژی ، نحوه کار با دستگاه سونیکاتور  ، برترین آزمایشگاه تحقیقاتی