سلولهای T با افزایش تولید پروتئین خود می توانند به قاتلان بهتری برای سرطان تبدیل شوند

سلولهای T با افزایش تولید پروتئین خود می توانند به قاتلان بهتری برای سرطان تبدیل شوند

تیمی از دانشمندان مرکز هلینگ سرطان در University of South Carolina یک تکنیک جدید فلوسیتومتری را توسعه داده اند که می تواند برای اولین بار، میزان تولید پروتئین در سلول های T را افزایش دهد. سلولهای T، سلولهای ایمنی بدن هستند که بدن را تحت نظر قرار می دهند و می توانند سلولهای سرطانی را بطور مؤثر هدف قرار داده و از بین ببرند. اما، هنگامی که سلولهای T در مجاورت یک تومور قرار دارند، سلولهای سرطانی انرژی آن ها را جذب کرده و منجر به کاهش تولید پروتئین آنها می شوند.

این روش جدیدی که توسط تیم MUSC تهیه شده است، می تواند برای نظارت بر تولید پروتئین در سلولهای T و درک نحوه جذب انرژی در ریز محیط زیست تومور استفاده کرد. در چهار سال گذشته، این تیم بیش از 50 تومور انسانی را مشاهده کرد و در اکثر تومورها، آنها متوجه وجود سلول های T که پروتئین بسیار کمی تولید می کنند، شدند. این یافته باعث شد تا آنها تصور کنند که سلولهای T قادر به ساختن پروتئینهای ساکن تومورها نیستند.

به گفته دکتر Thaxton “در این مقاله مشخص شده است که سلولهای T که قادر به تولید پروتئین در تومورها هستند، توانایی فوق العاده ای در کنترل رشد تومور دارند.” او همین طور توضیح داد “در نهایت ما می خواهیم جمعیت سلول T موجود در تومورها را از نو تغییر دهیم و این واقعاً همان چیزی است که آزمایشگاه ما می خواهد به آن برسد.”

دانشمندان برای درک کاملتر تولید پروتئین در سلولهای T در تومورها، از دو نوع مختلف مولکولهای سیگنالینگ (سیتوکین ها) به نام IL-15 و IL-2 استفاده کردند. در مطالعات دیگر مشخص شده است که سلولهای T که تحت درمان با IL-15 قرار دارند رشد تومور را بسیار خوب کنترل می کنند اما آنهایی که با IL-2 درمان می شوند این کار را به طور ضعیف انجام می دهند. این تیم دریافت که سلولهای T درمان شده با IL-15 قادر به ساخت پروتئین در ریزمحیط تومور و تومورها هستند، در حالی که سلولهای T درمان شده با IL-2 تولید پروتئین کاهش یافته در تومورها را تجربه می کنند.


ترجمه شده توسط ژنیران