کشف جانوری به اکسیژن نیازی ندارد
زیست شناسان جانورانی را کشف کردند که از ژنوم میتوکندری برخوردار نیستند و برای زندگی به اکسیژن احتیاج ندارند

اگرچه تنفس هوازی از ویژگی های بارز یوکاریوت هاست، اما چند تک سلولی این توانایی را ندارند.

در صورت عدم وجود اکسیژن ، میتوکندری این ارگانیسم ها تمام یا بخشی از ژنوم خود را از دست داده اند و در اندامک های مرتبط با میتوکندری تکامل یافته اند.

پروفسور   Dorothee Huchon ، محقق دانشکده جانورشناسی در دانشگاه تل آویو و موزه تاریخ طبیعی اشتاینهارد گفت: “ما فکر فکر می کردیم که تنفس هوازی در حیوانات بسیار فراگیر است ، اما اکنون ما تأیید می کنیم که این چنین نیست.”

تجزیه و تحلیل نشان می دهد که این  ارگانیسم میکروسکوپی نه تنها ژنوم میتوکندری خود ، بلکه تقریبا تمام ژنهای هسته ای درگیر در رونویسی و تکثیر ژنوم میتوکندری را از دست داده است.

با این کشف بحث در باره ی وجود زندگی بدون اکسیژن شدت گرفته است.

این مقاله در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده است.