تومورهای خوش خیم روده با غیرفعال شدن یا جهش در دو ژن سرکوب کننده تومور، رشد بیشتری می یابند و سریعتر به سمت سرطانی شدن می روند.

این مطالعات که در مجله EMBO به چاپ رسیده، خبر داده اگر 2 ژن NEDD4 و NEDD4L در بافت تومور خوش خیم روده ها حذف و یا غیر فعال شوند، تومور ها سلول های بنیادی بیشتری ایجاد می کند و با سرعت بیشتری به تومور های بدخیم تبدیل می شود.

محققان دریافتند که این دو ژن آنزیمی را تولید می کنند که فرآیندی تحت عنوان Wnt signaling را مهار می کنند که در رشد و توسعه سلول ها نقش دارند. اگر این ژن ها حذف یا غیر فعال شوند، سیگنال های Wnt فعال تر شده و ژن LGR5 که موجب تولید بیشتر سلول بنیادی می شود.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران