شبکه پزشکی مولکولی کشور و آزمایشگاه ژنیران برگزار می‌کنند

شبکه پزشکی مولکولی کشور و آزمایشگاه ژنیران برگزار می‌کنند

برای ثبت نام کارگاه های مشترک آزمایشگاه ژنیران و شبکه پزشکی مولکولی کشور به بخش کارگاه های آموزشی مراجعه فرمایید.