آزمایشگاه ژنیران با دست یابی و بهینه سازی دقیق ترین روش اندازه گیری طول تلومر با استفاده از real-time PCR، آماده ارائه خدمات در این زمینه می باشد

آزمایشگاه ژنیران با دست یابی و بهینه سازی دقیق ترین روش اندازه گیری طول تلومر با استفاده از real-time PCR، آماده ارائه خدمات در این زمینه می باشد

دقیق ترین روش اندازه گیری طول تلومر با استفاده از real-time PCR

توجه‼️ توجه‼️

آزمایشگاه ژنیران با دست یابی و بهینه سازی دقیق ترین روش اندازه گیری طول تلومر با استفاده از real-time PCR، آماده ارائه خدمات در این زمینه می باشد

تلومرها، ساختارهای DNA-پروتئینی هستند که در دو انتهای کروموزوم ها قرار دارند. این ساختارها، ژنوم را از تخریب نوکلئولیتیک، نوترکیبی ها و ترمیم غیرضروری و نیز فیوژن بین کروموزومی حفظ می کند و به این جهت در حفاظت از اطلاعات ژنوم بسیار کلیدی و مهم هستند. با هر تقسیم سلولی، بخشی کوچکی از تلومر بصورت طبیعی از بین می رود. وقتی که طول تلومر به یک مقدار بحرانی برسد، سلول اصطلاحا به پیری می رسد (senescence) و یا در مسیر آپوپتوز قرار می گیرد. از این رو، تلومر به عنوان یک ساعت بیولوژیک عمل کرده و طول عمر یک سلول و جاندار را مشخص می کند. فاکتور های مختلفی که در سبک های مختلف زندگی وجود دارد، می‌تواند از طریق وارد کردن آسیب به DNA به عنوان یک کل، یا بصورت اختصاصی به تلومر، منجر به کوتاه شدن طول تلومر شود.

در گذشته رایج ترین روش اندازه گیری طول تلومر، روش اندازه قطعه محدود شونده انتهایی(TRF) بوده است. امروزه بهترین روش اندازه گیری طول تلومر با کمک تکنولوژی real-time PCR امکان پذیر شده است. از آنجا که اخیراً اندازه گیری طول تلومر در نمونه های مختلف در بین جامعه محققین مورد توجه قرار گرفته است، اکنون روش های استفاده از real-time PCR برای اندازه گیری طول تلومر به خوبی بهبود یافته و توسعه پیدا کرده اند.


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)