آزمایشگاه ژنیران، اکنون با کسب تکنولوژی اندازه گیری کانت mtDNA، خدمات مرتبط با این زمینه را نیز به لیست خدمات خود افزوده است

آزمایشگاه ژنیران، اکنون با کسب تکنولوژی اندازه گیری کانت mtDNA، خدمات مرتبط با این زمینه را نیز به لیست خدمات خود افزوده است

mtdna

‏DNA میتوکندریایی انسان (mtDNA)، دورشته ای، حلقوی و 16.6 کیلوباز است. این ژنوم کوچک حلقوی میتوکندریایی، بیست و دو tRNA، دو rRNA و 13 پلی پپتید کد می کند. پلی پپتیدهای کد شده در ژنوم میتوکندریایی، زیرواحدهای کمپلکس های I‏، III، IV و V در زنجیره انتقال الکترون را تشکیل می دهند. نقص های مولکولی در ژن های مسئول بیوژنز و حفظ انسجام mtDNA می تواند منجر به ناهنجاری هایی شود. در چنین ناهنجاری هایی مقدار mtDNA سلولی بطور چشم گیری کاهش پیدا می کند و از آن ها تحت عنوان سندرم کاهش mtDNA یاد می شود.

ناهنجاری های کیفی mtDNA، مانند جهش ها، در انواع مختلف سرطان های انسانی مشاهده شده است. از طرف دیگر، ناهنجاری های کمی mtDNA، نیز در نمونه های توموری بافت های مختلف انسان مشاهده شده است. افزایش تعداد mtDNA در سرطان های پروستات، سر و گردن، و ادنوکارسینومای اندومتریوم، و کاهش mtDNA در سرطان های کبد و کلیه مشاهده شده است. به همین دلیل، اندازه گیری مقدار mtDNA در شرایط مولکولی و فیزیولوژی مختلف نظیر سرطان می تواند بسیار کاربردی و از این رو حائز اهمیت باشد. در دو دهه اخیر مطالعات اندازه گیری مقدار دقیق mtDNA در سرطان و نیز در دیگر شرایط ژنتیکی مورد توجه قرار گرفته است.


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)