استراتژی جدیدی در برنامه ریزی مجدد سلول های T می تواند درمان سرطان را بهبود بخشد

Cancer cell and Lymphocytes

در حالی که درمان های متفاوت علیه سرطان، مقاومت سیستم ایمنی بدن را افزایش داده ولی همین سیستم ایمنی تقویت شده در برابر بعضی از تومور ها ناتوان است.

مطالعات جدیدی که در مرکز Immunology and Inflammatory Diseaseویا همان CIID، درMassachusetts General Hospital انجام شده است، متد جدیدی در برنامه ریزی مجدد سلول های T  که در تنظیم سیستم ایمنی نقش دارند را نشان داده که می توانند بیش از پیش سیستم التهابی را تقویت کرده و پاسخ های قوی تری را موجب شوند.

این بررسی ها بر روی CMB که یک دسته از پروتئین های دخیل در سیستم ایمنی هستند تمرکز کرده و …

ادامه در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران