افتتاح بخش کشت سلول حیوانی آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران

cell culture

فعالیت های آزمایشگاه کشت سلول شامل:

١- انجام پایان نامه های دانشجویی
٢- برگزاری کارگاه های مربوطه
٣- انجام پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقا رزومه
۴- برگزاری دوره های کارورزی