دوره کار آموزی میکروبیولوژی عمومی

آزمایشگاه ژنیران برگزار می کند:دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی. با ارائه مدرک  معتبر. شروع دوره : ۱۴ بهمن ٩۶.

اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی

آشنایی با وسایل و ابزار کار آزمایشگاه میکروبیولوژی

استریلیزاسیون در آزمایشگاه

انواع و تقسیم بندی محیط های کشت باکتریایی

آماده سازی و استریل کردن محیط های کشت میکروبی

کشت باکتری

رنگ آمیزی گرم و رنگ آمیزی کپسول و اسپور باکتر ها

کشت و جداسازی باکتری های گرم مثبت

انجام تست کاتالاز

انجام تست کواگولاز

انجام تست های همولیز

دیسک گذاری

کشت در محیط های افتراقی باکتری های گرم مثبت

 

photo_2018-01-19_12-46-20