تکنیک جدید تشخیص تومور مغزی توسط پروتئینی که در سم عقرب وجود دارد

تکنیک جدید تشخیص تومور مغزی توسط پروتئینی که در سم عقرب وجود دارد

تکنیک جدید تشخیصی که از فرم سنتزی سم عقرب استفاده کرده و نتایج مثبتی را در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است. این سیستم به جراحان کمک می کند تا رشد تومور های بدخیم را در نقاط مختلف مغز شناسایی و از انتشار آن جلوگیری کنند. این نتایج بدست آمده که از کار چندین موسسه آزمایشگاهی است در نشریه Neurosurgery به چاپ رسیده است.

این تکنیک جدید در بررسی ها نشان داده که سم تولید شده …


ادامه در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران