ثبت نام دوره های آموزشی تابستان

دوره آموزشی تخصصی آزمایشگاه مولکولی

دوره آموزشی مهندسی ژنتیک و کلونینگ         

دوره آموزشی تخصصی بیوانفورماتیک           

دوره آموزشی پروپزال نویسی و مقاله نویسی 

دوره آموزشی مهندسی پروتئین وآنزیم ها       دوره های تابستانه