کارگاه بیوانفورماتیک

سرفصل های کارگاه:
 • تعاریف بیوانفورماتیک و کاربردهای آن
 • آنالیز توالیهای اسید نوکلئیک
 • بانک های اطلاعاتی اسید نوکلئیک
 • جستجوگرهای ژنوم Genome Browsers
 • BLAST کردن توالیها و آنالیزهای مرتبط
 • بانکهای اطلاعاتی SNP ها
 • OMIM و بانکهای اطلاعاتی Clinical Genomics
 • نرم افزارهای پیش بینی عملکرد جهش ها SIFT, PolyPhen
 • Multiple Alignment و آنالیز فیلوژنیک
 • بانک های اطلاعاتی پروتئین
 • ساختار دوم و سوم پروتئینها

رزومه مدرس: http://fa.pasteur.ac.ir/userfiles/file/Amozesh/cv%20asatid/CV%20Morteza%20Karimipoor%5B1%5D.pdf

بیوانفورماتیک New