کارگاه روشهای تشخیصی مولکولی در بیماریهای ژنتیک پزشکی

سرفصل های کارگاه:
  • اصول PCR در تشخیص بیماریهای ژنتیک
  • انواع جهش ها ی بیماریزا در ژنتیک پزشکی
  • روش PCR-RFLP در تشخیص جهش ها
  • روش ARMS-PCR در تشخیص جهش ها
  • آنالیز تعیین توالیSanger در تشخیص جهش ها
  • اصول و کاربرد MLPA در تشخیص جهش های حذفی
  • کاربرد RT-PCR در تشخیص ترانس لوکاسیون ها
  • نحوه استفاده از مارکرها در تشخیص های غیر مستقیم
  • اصول گزارش نویسی تست های مولکولی