دوره کارآموزی عمومی بهمن ماه 1395

دوره کارآموزی عمومی

 

استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA)

روشهای سنجش غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک

ایمنی در آزمایشگاه

بافر سازی و محلول سازی

سنتز cDNA و RT-PCR کیفی

طراحی پرایمر، PCR و انواع آن

روشهای الکتروفورز (آگارز و آکریل آمید)

vReal-time PCR و آنالیز داده ها

کلونینگ و ترانسفورماسیون

پوستر کارآموزی بهمن