واکسن جدیدی برای سرطان روده بزرگ که نتایج اولین آزمایش های آن مثبت بوده است

سرطان روده

این واکسن جدید در آزمایش های کلینیکان نتایج مثبت را ثبت کرده و آینده روشن را دردرمان سرطان روده بزرگ نشان می دهد. بیمارانی که هیچ نشانه جانبی نداشته و نمونه های خونی حاوی مارکرهای فعال ساز ایمنی داشتند، نشانه ای از تاثیر این واکسن بر تومورها و متاستار سرطان روده تاثیر گذار است.

آنتی ژن های توموری و مولکول ها که سیستم ایمنی توانایی…

ادامه در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران