کارگاه اپی ژنتیک (بررسی متیلاسیون با روش HRM )

  • مبانی اپی ژنتیک
  • روشهای بررسی متیلاسیون جزایر CpG
  • پیدا کردن جزایر CpG در بانک های اطلاعاتی ژنومیک
  • استخراج DNA
  • تیمار بیسولفیت DNA
  • اصول و مبانی روش HRM برای بررسی متیلاسیونDNA
  • اصول طراحی پرایمر برای بررسی متیلاسیون با روش HRM
  • انجام کار عملی با دستگاه real-time PCR (روش HRM)
  • آنالیز داده ها

 

hrm