دوره کارآموزی عمومی آذز ماه

دوره کارآموزی عمومی

 

استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA)

روشهای سنجش غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک

ایمنی در آزمایشگاه

بافر سازی و محلول سازی

سنتز cDNA و RT-PCR کیفی

طراحی پرایمر، PCR و انواع آن

روشهای الکتروفورز (آگارز و آکریل آمید)

vReal-time PCR و آنالیز داده ها

کلونینگ و ترانسفورماسیون

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c-2