تاثیر ژن ORAI 1 درآسیب دندان

ژن ORAI 1

کمبود کلسیم در سلول های مینای دندان باعث جهش در ژن ORAI 1 شده که می تواند شروع کننده آسیب در دندان باشد. جهش در ژن ORAI 1 که در انسان و موش به طور گسترده کار شده، سبب کاهش کلسیم در سلول های مینای دندان می شود. این بررسی ها در دانشکده دندانپزشکی NYC انجام شده و در ۲۳ آپریل در نشریه Science Signaling به چاپ رسیده است.  این تحقیقات نشان داده ORAI 1 یک پروتئین اساسی برای ورود و یا آزاد شدن کلسیم در سلول می باشد که مکانیسم اختصاصی را در سلول فعال یا غیر فعال می کند و از این طریق از نظر عملکردی و ساختاری بر روی سلول های مینا تاثیر می گذارد.

کلسیم یک عنصر بسیار مهم برای…

 

ادامه مقاله در سایت منبع ترجمه شده توسط ژنیران