جلوگیری از متیلاسیون اشتباه با مسدود سازی ناحیه خاصی از یک پروتئین

متیلاسیون

مطالعات جدید که در مجله‌ی  Cancer Cellبه چاپ رسیده ، نشان داده مسدود کردن ناحیه ی خاصی از پروتئینی به نام UHRF1 روی کار صدها ژن مبارز سرطان تاثیرگذار است که می تواند باعث رشد و تکثیر گسترده ی سلول های سرطانی شود. پروتئین UHRF1 الگویی را بر روی DNA تعیین می کند که می تواند برای پروسه های اپی ژنتیکی مانند متیلاسیون اهمیت فراوانی داشته باشد. پروتئین UHRF1 یک هدف مخرب جدید برای یکسری داروی جدید با نام DNA Methyl Transferase Inhibitor که می تواند برای جلوگیری از خطا در متیلاسیون و درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

 

منبع ترجمه شده در ژنیران