کارگاه Real-Time PCR

کارگاه Real-Time PCR

سرفصل های کارگاه:
 • استخراج RNA و سنتز cDNA به صورت عملی
 • اصول real-time PCR
 • روشهای انجام real-time PCR
 • انواع پروبها و کاربردهای آتها
 • اصول طراحی پرایمر و پروب
 • مقایسه روشهای نسبی (relative) و مطلق (Absolute) و کاربردهای آنها
 • انواع ژنهای رفرانس درروش نسبی
 • آماده سازی مواد و master mix
 • کار عملی با دستگاه Real-time PCR
 • کار با نرم افزار و آنالیز داده ها
 • Troubleshooting

 • طول مدت دوره: سه روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 5و 6 و 7 آبان 1395
 • ثبت نام آزاد: 300 هزار تومان
 • ثبت نام دانشجویی: 250 هزار تومان

real-time-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-3