برنامه کارآموزی های ژنیران در خرداد ماه

ژنیران در خرداد ماه

 

آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران در  خرداد ماه  دوره های:

  • ژنتیک مولکلی

  • کشت سلول

  • مهندسی ژنتیک و کلونینگ

را با  پیشنهاد ویژه  برای متقاضیان برگزار می کند.

کارآموزی آزمایشگاه ژنیران

راه های مشاوره و ثبت نام