کارگاه بیوانفورماتیک

آزمایشگاه ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش و  اساتید انستیتو پاستور

برگزار  می کند:

کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک Bioinformatics                

 

طول مدت دوره: ۲ روز

زمان برگزاری کارگاه: ۱۵ و ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۵

ثبت نام آزاد: ۲۵۰ هزار تومان

ثبت نام دانشجویی: ۲۰۰ هزار تومان

 

مدرس : دکتر کریمی پور