سلول های بنیادی جدیدی که می توانند یک پیوند عمومی باشند

سلول های بنیادی

 

پبوند زدن اغلب یک تصمیم بحرانی محسوب می شود چرا که میزان اعضای اهدایی روز به روز کمتر شده و هم چنین خطرات زیادی فرد گیرنده را تهدید می کند. سلول های بنیادی عمومی جدید ممکن است بتوانند این مشکل را حل کنند. تلاش های اخیر یک تیم از University of California منجر به تولید سلول های بنیادی پرتوانی شده که می توانند پاسخ ایمنی بدن را از بین برده و از رد پیوند جلوگیری کنند.

 

تاکنون، برای حل مشکل کمبود اعضای اهدایی، دانشمندان از سلول های بنیادی استخراجی از سلول های بالغ و توسعه یافته خود فرد گیرنده استفاده می کردند. این سلول ها با نام (IPSCs) Induced Pluripotent Stem Cells شناخته می شوند.

با IPSCs، محققین امید داشتند شانس رد پیوند را به حداقل برسانند اگرچه سیستم ایمنی این عضو را مارک دار کرده و علیه آن واکنش می دهد. جالب است با این که این سلول ها از خود فرد گرفته شدند ولی سیستم ایمنی به پاسخ علیه آن ها ادامه می دهد.

 

اکنون، برای اولین بار در UC محققین اعتقاد دارند که این مشکل را توسط سلول های بنیادی عمومی حل کرده اند. این بدان معنا است که آن ها می توانند بدون آن که سیستم ایمنی را فعال کنند به سلول های اختصاصی مورد نیاز تبدیل شوند.

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران