سال نو مبارک

سال نو مبارک!

سال نو مبارک💥💥

امیدواریم در سال جدید عشق در دلتان همچون سبزه عید جوانه بزند. تمام غم هایتان در سیفتی باکس روزگار ریخته شود. خوشی و شادی قطره قطره با سمپلر کائنات به روز هایتان تزریق گردد. دیگر سدیم بیکربنات در نان هایتان پیدا نشود. بدشانسی هایی که ممکن است برایتان اتفاق بیفتد، توسط سدیم هیدروکسید شانس خورده شوند.
امید که دوستی و محبت بتوانند در محیط های افتراقی سیمون سیترات آگار و سولفید-ایندول-موتینیتی زندگیتان به آرامی رشد کنند و توانایی رشد از نفرت سلب شود.

ایام به کام🙏