محققان مکانیسمی که سلول های خون رشد می کنند را کشف کردند

 

محققان مکانیسمی که سلول های خون رشد می کنند را کشف کردند

مکانیسم رشد سلول های خون توسط محققین University of Sussex کشف شده و آن ها معتقدند که این یافته می تواند در درمان سرطان تاثیر گذار باشد. همانطور که مشخص است سلول های خون که دارای پروتئین β-catenin بیش فعال هستند، می تواند به سلول های سرطانی تبدیل شوند. زمانی که که این پروتئین وارد هسته سلول (جایی که DNA نگهداری می شود) شود، می تواند ژنی را فعال کند که در رشد سلول های خونی حائز اهمیت است. فعالیت β-catenin به طور قابل ملاحظه ای به ارتباط پروتئین های داخل سلول بستگی دارد. تاکنون حرکت β-catenin به داخل هسته سلول های خونی فرآیند کند بوده اما محققین University of Sussex پروتئین همراه جدیدی را کشف کردند که این پروسه را سرعت بخشیده و به سلول های خونی در رشد کمک می کند. این یافته میتواند روش های جدید درمانی برای سرطان خون را به وجود آورد.

 

این مقاله که در مجله Haematologica به چاپ رسیده و نشان داده که پروتئین LEF-1 می تواند فعالیت β-catenin را در هسته سلول های خونی کنترل کند. این مطالعه برای اولین بار مکانیسم رشد سلول های خونی را بررسی کرده و برای اولین بار ارتباط β-catenin و پروتئین همراهش را نشان داده است.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران