تقویم کارگاه ها و کارآموزی های ژنیران در اردیبهشت ماه

 

کارگاه ها و دوره های کارآموزی زیر در بهمن ماه برگزار می شود ، لازم به ذکر است که این دوره ها با بهترین کیفیت و سطح آموزشی بوده و پس از پایان دوره مدرک معتبر اتمام دوره به صورت لاتین تقدیم دانشجویان می شود .

دوم: شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

سوم: شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

پنجم و ششم: کارگاه کشت محیط باکتریاتو بساز!

ششم: کارگاه طراحی پرایمر

هفتم: شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

هشتم شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

دوزادهم و سیزدهم: کارگاه Real-Time PCR

چهاردهم: شروع دوره کارآموزی روش تشخیص مولکولی در بیماری های ژنتیک

پانزدهم: شروع دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ

نوزدهم و بیستم: کارگاه مشاوره ژنتیک

بیست و پنجم و بیست و ششم: کارگاه IHC

بیست و هفتم: کارگاه خونگیری و تزریقات

بیست و هشتم: شروع کارآموزی کشت سلولی

 

شما می توانید جهت مشاهده سرفصل های کارگاه ها و کارآموزی ها به صفحات زیر مراجعه کنید:

 

دوره های کارآموزی

کارگاه های آموزشی