محققان پروتئین کوچکی را کشف کردند که نقش مرکزی در مکانیسم تومور دارد.

 

 

محققان پروتئین کوچکی را کشف کردند

 

یک پروتئین دندانه دار می تواند در چگونگی تمایز و متاستاز سلول های بنیادی سرطانی نقش کلیدی داشته باشد. این یافته در Duke University School of Medicine وRice University  به دست آمده است.

محققان Rice  چندین تئوری در مورد چگونگی رشد سرطان و پخش شدن آن در نقاط مختلف بدن دارند که در فهم بیشتر مکانیسم عملکردی تومور به ما کمک می کند. در مرکز این اطلاعات، آن ها JAG1 که یک لیگاند یا یک پروتئین کوچک است، شناسایی کرده که با یک مسیر سیگنالینگ مهم در رابطه با سر نوشت سلول ها سر و کار دارد. یافته جدید آن ها که در Proceeding of the National Academies به چاپ رسیده است، نشان داده چگونه و چرا سلول های توموری تمایز می یابند و چگونه پخش می شوند.

سلول های اپی تیال، بافت هایی را تشکیل می دهند که سطوح بیرونی اندام ها را می پوشاند. سلول های مزانشیمی سلول های حرکتی هستند که به طور معمول در فرایند های تعمیری دخالت دارند. انتقال اپی تیال-مزانشیمی (EMT) فرآیندی است که سلول های اپی تیالی به سلول های مزانشیمی مهاجر تبدیل می شوند. سرطان این فرایند را خنثی کرده و با متوقف کردن آن در وسط فرآیند، هیبرید متاستاز را تشکیل می دهد.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران