آیا داروهای مورد استفاده در سرطان پستان می تواند در درمان سرطان ریه مقاوم، نقش داشته باشد؟!

سرطان پستان

 

 

دسته ای از دارو ها که برای درمان قطعی سرطان پستان استفاده می شوند، می تواند در درمان سرطان ریه ای که نسبت به درمان های هدفمند مقاوم شده اند، مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعات در Francis Crick institute و institute of cancer research انجام شده است.
این یافته در مجله cell report منتشر شده و نشان داده تومورهای ریه در موش که توسط جهش در ژن EGFR به وجود آمده، زمانی که پروتئین P110α مسدود شود، به صورت قابل توجهی کاهش می یابد.
داروهایی که وظیفه مسدود کردن P110α دارند، به صورت آزمایشگاهی در درمان سرطان پستان جواب داده و در آینده ای نزدیک به صورت کلینیکال مورد بررسی قرار می گیرند. مطالعات جدید نشان داده این دارو ها در درمان تومورهای ریوی حاصل از جهش در EGFR نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
برای این مطالعه، تیم مورد نظر روابط بین پروتئین RAS و P110α را هدف قرار دادند. ژن RAS در یک پنجم سرطان ها جهش کرده و موجب رشد غیر نرمال سلول ها می شود. زمانی که تیم تحقیقاتی این رابطه را مسدود کردند، تومورهای آن ها به صورت واضحی کاهش یافتند. قبل از مداخله دراین رابطه، تومور دو سوم فضای ریه ها را پر کرده بود که پس از مسدود کردن، حجم آن به ۱۰% فضای کل ریه رسید. گفتنی است که این مسدود کردن رابطه، دارای اثر جانبی بسیار کمی نیز می باشد.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران